Navigácia

Kontakt

 • Centrum voľného času Vranov nad Topľou
  M. R. Štefánika 870
  093 01 Vranov nad Topľou
 • Tel./Fax: 057/44 64705, 0911 05 05 64
Počet návštev: 621272

Informácia

"Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a pozastavenia uplatňovania COVID Automatu 

majú jazykové školy, ZUŠ a CVČ mimoriadne prerušené školské
vyučovanie a prevádzku v období od 29. novembra 2021 do 7. januára 2022. 

Prevádzku je možné zabezpečiť iba dištančnou formou." 

Viac informácií poskytnú priamo vedúci krúžkov. Telefonické kontakty sú uvedené

v rozvrhu hodín.

Ďakujeme za porozumenie.

INFORMÁCIE K POPLATKOM ZA ZÁUJMOVÉ ÚTVARY

Vážení rodičia upozorňujeme vás na nutnosť uhradenia poplatku za záujmové útvary prevodom na účet CVČ 

SK37 0200 0000 0027 2033 9255 

Poplatok uhraďte v najbližšom možnom termíne za 4 mesiace
september - december 2021.

Informácie o výške poplatku boli deťom rozdané priamo na krúžku,
alebo zaslané e-mailom na vašu adresu.

Za pochopenie ďakujeme

kolektív CVČ

!!! Rozvrh hodín !!! aktualizovaný 7.10.2021

Začiatok krúžkovej činnosti

Od 20. septembra 2021 CVČ Vranov n/T. spúšťa krúžkovú činnosť
na všetkých oddeleniach, okrem krúžkov: 
Keramikár a Hrnčiarik, ktoré začínajú od 27. septembra 2021
Jazdecký krúžok, ktorý začína od 1. októbra 2021

 

Na prvé stretnutie je potrebné doniesť vyhlásenie o !!BEZPRÍZNAKOVOSTI!!

Tešíme sa na vašu účasť

Vaše CVČ :-)

Vzdelávacie poukazy

Vzdelávacie poukazy môžete odovzdávať

do 24.septembra 2021

INFORMÁCIA

Plne obsadené Záujmové útvary:

JAZDECKÝ

MODERNÁ GYMNASTIKA

HOROLEZECKÝ

MALÉ GYMNASTKY

CHOVATEĽSKÝ

HOROLEZECKÁ ŠKÔLKA

Oznam

OZNAM!!

Informácia

ZÁPIS na krúžkovú činnosť

v školskom roku 2021/2022

prebieha od 24. augusta 2021

denne od 8:00 do 17:00

Zápis na krúžkovú činnosť od 21.6.2021

Street Kids a TS Love Dance

OZNAM

Milí rodičia,

prázdniny sa nám pomaly, ale nezadržateľne blížia a s nimi aj naše prímestské tábory pre vaše deti. Dovolíme si vás požiadať o zrealizovanie platby za jednotlivé turnusy v hotovosti do pokladnice CVČ v termíne do 25. 6. 2021. V prípade neuhradenia poplatku do uvedeného termínu budeme prijímať ďalších náhradníkov, ktorým sa neušlo miesto.  Pokladničné hodiny sú v pondelok – štvrtok od 11,00 hod. – do 15, 00 hod. Na našej web stránke v záložke Tábory pre deti a mládež nájdete dokumenty potrebné na to, aby dieťa mohlo do tábora nastúpiť. Prosíme o vyplnenie tlačív a ich odovzdanie pri realizácii platby. 

K potrebe testovania detí pred nástupom do prímestského tábora vás budeme včas informovať, zatiaľ čakáme na záväzné stanovisko zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR. Prosíme o sledovanie našej web stránky, kde budú uvedené všetky aktuality.

OZNAM!

smileyCentrum voľného času obnovuje krúžkovú činnosť od 31.5.2021smiley

A. Pravidelná záujmová činnosť

Podľa Vyhlášky ÚVZ č. 206,207,208, covid automatu pre šport a manuálu pre základné školy a školské zariadenia s účinnosťou od 31.5. 2021 budú otvorené tieto záujmové útvary. 

Oddelenie prírodovedy:  Chovateľský, Horolezecký,  Mladý prírodovedec MŠ

Oddelenie spoločenských vied:  Detský balet, Pohybovka, Malé gymnastky, Moderná gymnastika I, Moderná gymnastika II, Športový klub Elastik CVČ, Street kids I, Street kids II, Love dance I, Love dance II,  Airsoft, Šach

Oddelenie estetickej výchovy: Tvorivá dielňa, Výtvarný, ART- oviny, Keramikár, Hrnčiarik

Oddelenie vedy a techniky:  Počítačový MŠ

Oddelenie telovýchovy a športu: Pohybové hry – MŠ, Hokejbalový, StreleckýFutbal ml. dorast, Futbal st. dorast

Hudobné oddelenie: Klasická gitara, Rocková gitara, Bassová gitara, Bicie, Capoeira, Hudobné skupiny

 

Každé dieťa musí pri nástupe na krúžkovú činnosť priniesť a odovzdať vyplnené a podpísané vyhlásenie rodiča!

Vyhlasenie.pdf

 Záujmové útvary, ktoré neobnovia svoju činnosť:

 Horolezecká škôlka, Plavecký, Divadelný, Rybársky, Jazdecký, Robotika

 

Usmernenie-k-obnoveniu-prevadzky-CVC.pdf

 

 

Prímestské tábory 2021

Vážení rodičia,

Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou prichádza s ponukou prímestských táborov  počas letných prázdnin 2021 pre deti od 6 rokov. S registráciu detí začíname od 3. 5. 2021. V prípade záujmu si stiahnite PrihláškuSúhlas so spracovaním osobných údajov z našej web stránky a zašlite nám na novú e-mailovú adresu vranovcvc@gmail.com

Bližšie informácie vám zašleme v potvrdzujúcom e-maili.

Prihláška na letný denný tábor 2021.pdf

Súhlas so spracovaním osobných údajov.pdf

Nová e-mailová adresa

Nová dočasná e-mailová adresa CVČ

vranovcvc@gmail.com

Oznam

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto: okrem iných opatrení

- mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času

- mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou

!!! Oznam !!!

Vážení rodičia, uvedomujeme si, že epidemiologická situácia na Slovensku je veľmi vážna a že druhá vlna ochorenia

Covid - 19 naberá na sile. Uvedomujeme si však aj to,
že život sa nemôže zastaviť, ani práca, povinnosti, zodpovednosti a že vaše deti v popoludňajších hodinách

nemôžu zostať na ulici.  Napriek všetkým opatreniam po
odbornej konzultácii s RÚVZ sme sa rozhodli OTVORIŤ činnosť CVČ od pondelka 5. 10. 2020.

Na základe prísnych hygienických opatrení činnosti začnú prebiehať podľa rozvrhu hodín,

ktorý je uvedený na www.cvcvranov.edupage.sk.
Žiadame rodičov, aby ste dodržiavali usmernenie uvedené na stránke CVČ, ktoré sme v súvislosti s týmto vydali.

Zaželajme si spoločne návrat do zdravých dní, veľa
porozumenia a tolerancie.

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu.pdf

Prevádzkový poriadok CVČ - COVID-19.pdf

Informácia

!!! Rozhodnutie zriaďovateľa !!!
Mesto Vranov nad Topľou ako zriaďovateľ Centra voľného času
vo Vranove nad Topľou vydalo pokyn, aby sa od 15. júna 2020
za prísnych hygienických opatrení do výchovno - vzdelávacieho zariadenia vrátili iba zamestnanci CVČ v pracovnom čase od 10,00 hod. do 14,00 hod. Náplňou práce v nasledujúcom období bude príprava prímestských "Denných letných táborov 2020",
ktoré budeme realizovať podľa plánu. 

Novinky

Kontakt

 • Centrum voľného času Vranov nad Topľou
  M. R. Štefánika 870
  093 01 Vranov nad Topľou
 • Tel./Fax: 057/44 64705, 0911 05 05 64

Fotogaléria