Navigácia

     

    Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať správne pohybové návyky
a zručnosti, zvyšovať pohybov
ú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela, z telesnej výchovy a zo športu, utvárať trvalý vzťah
k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu v nadväznosti na ich záujmy
a individuálne potreby
ako súčasť zdravého životného štýlu a predpoklad schopnosti k celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie.

 

HLAVNÉ ÚLOHY A CIELE ODDELENIA TV A ŠPORTU V CVČ

 1. Podchytiť záujem detí v predškolskom veku o pohybové aktivity a šport

 2. Rozvíjať u detí školského veku telesnú zdatnosť, nadviazať tak na zložku telesnej výchovy
  na školách

 3. Podpora mladých športových talentov

 4. Šíriť prostredníctvom masových podujatí myšlienku športu, dôležitosti zmysluplného využívania voľného času

 5. Šíriť prostredníctvom podujatí myšlienku olympijskeho ducha

 6. Zapojiť do športových aktivít  v spoločných podujatiach rodičov s deťmi

 7. Rozvíjať prostredníctvom záujmovej činnosti – pravidelnej a príležitostnej rekreačnú a relaxačnú zložku

ŠPORTUJ S NAMI!

 

 

Novinky

Kontakt

 • Centrum voľného času Vranov nad Topľou
  M. R. Štefánika 870
  093 01 Vranov nad Topľou
 • Tel./Fax: 057/44 64705, 0911 05 05 64

Fotogaléria