Navigácia

O CVČ Vranov n. T.

Popis CVČ

„ Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne čo sa naučil.“                                                                  

                                                                      Burrhus Frederic Skinner

     Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie, zdokonaľovanie ich praktických zručností. Podieľa sa na formovaní nielen talentov, ale aj širokej cieľovej skupiny  a zároveň pomáha utvárať návyky k užitočnému využívaniu voľného času.

PREDMET ČINNOSTI

      Činnosť Centra voľného času vo Vranove nad Topľou je zabezpečovaná v zmysle platnej legislatívy: Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon),  Vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe a Pedagogicko-organizačných pokynov pre príslušný školský rok. 

     Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou je jedným z najvýznamnejších činiteľov realizácie štátnej starostlivosti o deti a mládež  vranovského  okresu v ich voľnom čase. Vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje  výchovno vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú  a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. Dôraz kladieme na realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov.

V CVČ  pracujú tieto odborné oddelenia:

      1.   Oddelenie prírodných vied                      
      2.   Oddelenie spoločenských vied                    
      3.   Oddelenie estetickej výchovy                   
      4.   Hudobné oddelenie                                   
      5.   Oddelenie telovýchovy a športu              
      6.   Oddelenie vedy a techniky                      
      7.   Hospodárske oddelenie                            

OBSAH ČINNOSTI

 1. Pravidelná záujmová činnosť (krúžky, kluby)
 2. Predmetové olympiády a vedomostné súťaže vyhlasované MŠ
 3. Súťaže – a) športové súťaže vyhlasované MŠ                                                                                                                  
                 b) obvodové súťaže a turnaje vyhlasované CVČ    
 4. Príležitostná činnosť ( podujatia pre mestské deti, spontánna činnosť)
 5. Prázdninová činnosť ( pobytové tábory, prímestské tábory, krátkodobé aktivity pre deti a mládež )

       6. Metodická činnosť 
    
   7. Propagačná činnosť

História Centra voľného času

     História Centra voľného času sa vo Vranove nad Topľou začala písať už od roku 1956. Vtedy toto zariadenie vzniklo pod názvom Pioniersky dom. Neskôr bolo premenované na Okresný dom pionierov a mládeže, od roku 1990 na Okresný dom detí a mládeže a od roku 1994 nás máte možnosť tu v meste vnímať ako Centrum voľného času. Aj keď naše zariadenie za viac ako 50 ročné obdobie pôsobenia prešlo mnohými transformáciami, v jednom sme sa nezmenili. Sme výchovno – vzdelávacou inštitúciou a stále sme tu pre Vás, ale hlavne pre Vaše deti.

     Za dlhé roky pôsobenia sme svojimi aktivitami oslovili tisíce záujemcov o pravidelnú krúžkovú činnosť, príležitostné podujatia, prázdninové tábory, ale aj predmetové olympiády a rôzne súťaže. Mnohí z nich sú už dnes rodičmi, ba dokonca starými rodičmi, ktorých deti alebo vnuci sa zapájajú do činnosti CVČ. Tak ako školy, aj Centrum voľného času prechádza v súčasnosti mnohými zmenami, menia sa ponuky, aktivity sa prispôsobujú záujmom a potrebám detí. Hľadajú sa nové možnosti zatraktívnenia práce, aby deti a mládež zmysluplne, aj formou oddychu trávili v našom zariadení príjemné chvíle. Sme radi, že sa nám práca darí, veď každoročne len do práce záujmových krúžkov a klubov sa zapája priemerne 800 členov.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Centrum voľného času Vranov nad Topľou
  M. R. Štefánika 870
  093 01 Vranov nad Topľou
 • Tel./Fax: 057/44 64705, 0911 05 05 64

Fotogaléria